Privacy Verklaring LTC Montfort

Ltc Montfort hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ltc Montfort houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Deze kunnen evt ook bij de vereniging opgevraagd wor

Als  Ltc Montfort zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring , of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Ltc Montfort verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden
- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De lidmaatschapsovereenkomst.

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ltc Montfort de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Ltc Montfort opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens door de KNLTB

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door LTC Montfort verwerkt en beschikbaar gesteld aan de KNLTB ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-  Administratieve doeleinden.
-  Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-  De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) deelt de tennisclub de volgende persoonsgegevens van u:

Persoonsgegevens:
Voorletters, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Pasfoto Lidmaatschappen: Startdatum
Einddatum lidmaatschap

Adres gegevens:
Straat Huisnummer Postcode Woonplaats

Contactgegevens:
E-mail adressen Telefoon nummers

Spelersprofiel: Bondsnummer Speelsterkte enkel Speelsterkte dubbel

Verwerking van persoonsgegevens van sponsorenPersoonsgegevens van sponsoren en/of geïnteresseerde worden door de LTC Montfortverwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-       Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-       Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en via lidmaatschap sponsorschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LTC Montfort de volgende persoonsgegevens van u (en de andere personen die onder het sponsorcontract vallen) vragen:
-       Voornaam
-       Tussenvoegsel
-       Achternaam
-       Telefoonnummer
-       E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door LTC Montfort opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-       Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sponsor of geïnteresseerde

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers.
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ltc Montfort verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en:
-Administratieve doeleinden
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ltc Montfort de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- (Zakelijk) Telefoonnummer
- (Zakelijk) E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Ltc Montfort opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-       Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-       Het verzorgen competitie en bondsafdracht (KNLTB)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

LTC Montfort bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-       Alle personen die namens LTC Montfort van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
-       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
-       We evalueren jaarlijks onze maatregelen;
-       Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
[email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 48338676

Adres

Achter de hoven 10
6065 CW Montfort